Now Reading
นิทรรศการ HER 19 นิทรรศการศิลปะที่เล่าเรื่องราวของเธอผู้เป็นที่รักเทิดทูน และเธอในมุมมองของสิทธิและเสรีภาพแห่งสตรีเพศ

นิทรรศการ HER 19 นิทรรศการศิลปะที่เล่าเรื่องราวของเธอผู้เป็นที่รักเทิดทูน และเธอในมุมมองของสิทธิและเสรีภาพแห่งสตรีเพศ

ศิลปิน            จิตต์สิงห์ สมบุญ

และศิลปินร่วมแสดง                                                                 

วทันยา สุทธิวงศ์กร  -Does she <depression>
สเตเฟนนี ไพลิน ทีล -The Unbody
ณิชารีย์ จตุรภัทรานนท์ -Personal Meaning of Uniform เบื้องลึกภายใต้ยูนิฟอร์ม

ระยะเวลา       10 สิงหาคม 2562 – 30 กันยายน 2562

สถานที่       Baramee of Art  http://www.barameeofart.com

99 หมู่ 2 ตำบลบางกรูด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140

 Phone : 038-131811 E-mail : barameeofart@gmail.com